Facebook将COVID-19信息置于用户的新闻源之上

Facebook将COVID-19信息置于用户的新闻源之上

Facebook在所有用户的新闻源中都放置了冠状病毒信息中心,其中包含来自经审查的消息。

这样做是为了确保用户随时了解来自可信任机构的最新消息。

“今天,我们宣布在资讯提供顶部显示冠状病毒(COVID-19)信息中心,该中心为人们提供了一个获取最新新闻和信息以及保持健康并支持他们的资源和技巧的中心位置家庭和社区。”

Facebook的新冠状病毒信息中心显示来自国家卫生当局和世界卫生组织等全球组织的实时更新。

信息中心还将提供文章和视频,其中包含有关防止COVID-19传播的实用提示。

Facebook将COVID-19信息放在用户的新闻提要上” width =“ 480” height =“ 940” Size =“(max-width:480px)100vw,480px” srcset =“ https://cdn.searchenginejournal.com /wp-content/uploads/2020/03/0c96b59a-20f9-4785-9390-984176462385-5e73f5538cdff-480x940.jpeg 480w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/0c96b59a- 20f9-4785-9390-984176462385-5e73f5538cdff-680x1331.jpeg 680w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/0c96b59a-20f9-4785-9390-984176462385-5e73f5538cdff-768x1503.jpeg 768w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/0c96b59a-20f9-4785-9390-984176462385-5e73f5538cdff.jpeg 870w“ src =” https://cdn.searchenginejournal.com/ wp-content / uploads / 2020/03 / 0c96b59a-20f9-4785-9390-984176462385-5e73f5538cdff-480x940.jpeg

Facebook将COVID-19信息放在用户的新闻提要上” width =“ 480” height =“ 931” size =“(最大宽度:480px)100vw,480px” srcset =“ https://cdn.searchenginejournal.com /wp-content/uploads/2020/03/5568bd43-5ef8-4b3d-b3e7-c5bf1cf28ceb-5e73f54fec6ff-480x931.jpeg 480w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/5568bd43- 5ef8-4b3d-b3e7-c5bf1cf28ceb-5e73f54fec6ff-680x1319.jpeg 680w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/5568bd43-5ef8-4b3d-b3e7-c5bff1cf28ceb-5768 768w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/5568bd43-5ef8-4b3d-b3e7-c5bf1cf28ceb-5e73f54fec6ff.jpeg 877w“ src =” https://cdn.searchenginejournal.com/ wp-content / uploads / 2020/03 / 5568bd43-5ef8-4b3d-b3e7-c5bf1cf28ceb-5e73f54fec6ff-480x931.jpeg

Facebook将COVID-19信息放在用户的新闻提要上” width =“ 480” height =“ 939” size =“(最大宽度:480px)100vw,480px” srcset =“ https://cdn.searchenginejournal.com /wp-content/uploads/2020/03/263b1117-e099-4beb-b7fd-9d4e98865b1f-5e73f55712d52-480x939.jpeg 480w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/263b1117- e099-4beb-b7fd-9d4e98865b1f-5e73f55712d52-680x1330.jpeg 680w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/263b1117-e099-4beb-b7fd-9d4e98865b1f-5e73f5572d52 768w,https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/03/263b1117-e099-4beb-b7fd-9d4e98865b1f-5e73f55712d52.jpeg 872w“ src =” https://cdn.searchenginejournal.com/ wp-content / uploads / 2020/03 / 263b1117-e099-4beb-b7fd-9d4e98865b1f-5e73f55712d52-480x939.jpeg

用户可以选择遵循冠状病毒信息中心,就像跟随其他任何页面一样。这将在用户的新闻源中发布来自卫生当局的更新。

此功能首先在以下国家/地区推出:

  • 我们
  • 英国
  • 意大利
  • 法国
  • 德国
  • 西班牙

美国民众还将看到与本地团体联系的功能,他们可以向当地社区寻求帮助或向其提供帮助。

资源: Facebook新闻室

Total
0
Shares
相关文章